Wettelijke bepalingen

De toegang tot en het gebruik van onze Libéron-website is gebonden aan deze wettelijke bepalingen en de geldende wetgeving. Door de website liberon.be/nl/ te bezoeken en te gebruiken, bevestigt u dat u deze wettelijke bepalingen aanvaardt, zonder enige beperking of restrictie, en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder V 33 SA (eigenaar van het merk Libéron), een naamloze vennootschap met directie en raad van toezicht, ingeschreven bij het handels- en vennootschapsregister van Lons-le-Saunier, onder het nummer 305 690 158, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te La Muyre in Domblans (39210), zijn website aanbiedt.
Ze bepalen uw rechten en plichten als Gebruiker van de diensten die V33 op zijn website aanbiedt.

We verzoeken u uw rechten en plichten aandachtig te lezen voordat u er gebruik van maakt.

1. DEFINITIES

Gebruiksvoorwaarden” verwijst naar deze voorwaarden die zijn bedoeld om de gebruiksvoorwaarden van de Dienst te bepalen.

Sociaal netwerk” verwijst naar elke dienst of website, zoals Facebook, die de gebruiker met vrienden verbindt.

Dienst” verwijst naar alle diensten die door de website worden aangeboden, zoals wordt beschreven in artikel 2 van de Gebruiksvoorwaarden.

Website” verwijst naar de website van Libéron die kan worden bezocht op het adres https://www.liberon.be/nl/ en/of op enig ander adres met een andere extensie, waarop de Diensten worden aangeboden.

Gebruiker” verwijst naar elke persoon die de Gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard door gebruik te maken van de Dienst, en/of door zich te registreren onder de voorwaarden die worden vermeld in artikel 3 van de Gebruiksvoorwaarden.


2. BESCHRIJVING VAN DE DIENST

De Dienst maakt in het bijzonder het volgende mogelijk:

(i) zoeken op trefwoorden en bepaalde producten van Libéron weergeven via de zoekmachine die beschikbaar is op de Website;

(ii) meer te weten komen over producten van Libéron en hun gebruiksaanwijzing door de documentatie van Libéron te downloaden, of door de op de Site beschikbare veelgestelde vragen te raadplegen;

(vii) zich abonneren op de nieuwsbrieven en commerciële informatie van Libéron;

(viii) contact opnemen met de servicedienst van Libéron.


3. GEBRUIK VAN DE DIENST

3.1. Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

De Gebruiksvoorwaarden treden in werking op de datum waarop ze online worden gezet, en zijn van toepassing vanaf het eerste gebruik van de Website door de Gebruiker. De Gebruiker aanvaardt op die manier, vanaf dit eerste gebruik, zonder voorbehoud te zijn gebonden aan de rechten en plichten die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn bepaald.

Het valt onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker die de Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, om de Dienst niet te gebruiken.

De Gebruiksvoorwaarden zijn inroepbaar gedurende de hele periode waarin de Website wordt gebruikt, en tot nieuwe algemene gebruiksvoorwaarden deze vervangen. De Gebruiker kan op elk moment afzien van het gebruik van de Diensten. In dat geval blijft hij volledig verantwoordelijk voor zijn eerdere gebruik van de Diensten en in het bijzonder voor de inhoud die hij eventueel via de Website heeft gepubliceerd of doorgegeven.


4. PLICHTEN VAN DE GEBRUIKER

4.1. Gebruik van de Dienst

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden.

De Gebruiker verbindt zich er in het bijzonder toe om:

  • geen bedrog te plegen met de Website, met behulp van software of geautomatiseerde query’s, of een activiteit te ontplooien die de werking van de Website en/of de Dienst kan verstoren;
  • zijn gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden door deze aan niemand mee te delen;
  • de inhoud die door V33 op de Website ter beschikking wordt gesteld, niet te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen;
  • de inhoud van de website van Libéron niet te kopiëren, weer te geven of op enigerlei wijze aan het publiek mee te delen, tenzij via de op de Website ter beschikking gestelde hulpmiddelen;
  • de hele of gedeeltelijke inhoud van de Website die een wettelijk beschermde database vormt, niet rechtstreeks of onrechtstreeks, op welke drager, met welk middel en in welke vorm dan ook, uit te lezen, te hergebruiken, op te slaan, te kopiëren, weer te geven of te bewaren.

De Gebruiker verbindt zich er in het algemeen toe niet in strijd met de wettelijke en reglementaire voorschriften te handelen die op de Dienst van toepassing zijn, en in het bijzonder met de bepalingen van het Franse wetboek van intellectuele eigendom.


5. AANSPRAKELIJKHEID / GARANTIE

In het algemeen kan V33 niet aansprakelijk worden gesteld voor onvoorzienbare en/of onrechtstreekse schade die wordt geleden door de Gebruiker, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van kansen, verlies van inkomsten, klanten of gegevens, elke financiële of commerciële schade, elke commerciële verstoring of elke immateriële schade.

V33 kan de Gebruiker niet garanderen dat de Website precies aan zijn verwachtingen zal beantwoorden, of dat er zich tijdens het gebruik van de Website geen fouten zullen voordoen. V33 geeft geen garantie voor de betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van de informatie op de Website, noch voor de compatibiliteit van de Website met het specifieke gebruik van de Gebruiker.

Het valt bijgevolg onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van elke Gebruiker om de informatie die hem op de Dienst wordt aangeboden, te verifiëren.

In dit opzicht kan V33 niet aansprakelijk worden gesteld voor de keuzes die de Gebruikers maken op basis van de adviezen die ze via het gebruik van de Website vinden.

Ingeval de aansprakelijkheid van V33 door een derde wordt ingeroepen vanwege een schending door de Gebruiker van een van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, kan V33 de Gebruiker oproepen in vrijwaring.

V33 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verzendingsproblemen of, meer in het algemeen, voor storingen van het telecommunicatienetwerk en van het internet. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om over de nodige vaardigheden en middelen te beschikken (op kosten van de Gebruiker: internettoegang, enz.) om toegang te krijgen tot de verschillende diensten. In elk geval staat de toegang tot de Website onder de uitsluitende controle van de Gebruiker en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid.

V33 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die wordt geleden door de Gebruiker of een derde ten gevolge van (i) een probleem in verband met de toegang tot de Website, ii) een probleem in verband met het internet, iii) een probleem in verband met de telecommunicatiemiddelen en (iv) meer in het algemeen elke gebeurtenis die niet rechtstreeks en/of uitsluitend is veroorzaakt door V33, of elk geval van overmacht, zoals wordt bepaald door de rechtspraak van de Franse rechtbanken.


6. TOEGANG, WIJZIGINGEN EN ONTWIKKELINGEN VAN DE DIENST

V33 behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Website of tot alle of een deel van de via deze Website aangeboden diensten tijdelijk op te schorten, om redenen die buiten zijn controle liggen, of technische redenen die in het bijzonder verband houden met de noodzaak om de diensten bij te werken, te wijzigen, te onderhouden en, in het algemeen, om elke andere technische en organisatorische reden, zonder dat zijn aansprakelijkheid als gevolg daarvan kan worden ingeroepen.

V33 behoudt zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen aan en/of ontwikkelingen toe te passen op zijn Website of de voorwaarden voor toegang tot de Diensten, in het bijzonder op technisch vlak.

Bovendien behoudt V33 zich het recht voor om één of meerdere diensten die beschikbaar zijn op de Website, in hun geheel definitief of tijdelijk stop te zetten, zonder enige schadevergoeding voor de Gebruiker en zonder dat zijn aansprakelijkheid daarvoor kan worden ingeroepen.


7. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Website en alle elementen waaruit deze is samengesteld (zoals logo’s, merken, tekeningen, modellen, afbeeldingen, audioclips en video’s, teksten, foto’s, logo’s, grafisch charter, software, databases, domeinnamen, zonder dat deze lijst volledig is), zijn de exclusieve eigendom van V33 of zijn vooraf goedgekeurd voor gebruik.

Deze Gebruiksvoorwaarden hebben geen enkele overdracht aan de Gebruikers tot gevolg van rechten van intellectuele eigendom op de elementen die aan V33 toebehoren.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van de Website of van één van de bestanddelen ervan (zoals de merken van V33 of de onderscheidende kenmerken die worden gebruikt om de producten van V33 aan te duiden), door middel van welk procedé dan ook, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van V33, is verboden en vormt een inbreuk in de zin van het Franse wetboek van intellectuele eigendom, en wordt als dusdanig bestraft.

V33 verleent de Gebruikers evenwel een recht van toegang tot haar Website op niet-exclusieve, persoonlijke, niet-overdraagbare basis en voor een gebruik in overeenstemming met de in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde voorwaarden.

De Gebruiker verbindt zich ertoe geen rechtstreekse of onrechtstreekse inbreuk te plegen op de rechten van intellectuele eigendom van V33, en op geen enkele wijze de namen, merken, logo’s, software, informatie, databases en alle documenten die hem worden meegedeeld, in het algemeen, in het kader van de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden, te exploiteren.


8. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS – COOKIES

8.1. Persoonsgegevens

De Website of de applicatie kunnen persoonsgegevens over de Gebruiker verzamelen bij het openen van een account of het gebruik van de Dienst. De persoonsgegevens worden vervolgens verwerkt door V33, als verwerkingsverantwoordelijke. Ze zullen uitsluitend worden gebruikt om de diensten te verlenen die in het kader van de Website worden aangeboden, of om nieuwsbrieven of commerciële aanbiedingen van V33 te verzenden.

V33 is de enige ontvanger van de verzamelde gegevens.

Gebruikers kunnen in het kader van wedstrijden of vragenlijsten ook worden verzocht om hun contactgegevens en e-mailadres achter te laten. Het formulier gaat dan vergezeld van een selectievakje om te aanvaarden dat deze gegevens worden hergebruikt of doorgegeven aan derden (commerciële partners). In geval van aanvaarding behoudt V33 zich het recht voor om de toestemming van de betrokken Gebruikers te vragen om hen informatie of commerciële aanbiedingen toe te sturen.

Inloggegevens met betrekking tot de Gebruikersaccount worden ook verzameld door de Website. Deze gegevens zijn alleen bestemd voor intern gebruik. Ze worden in geen geval doorgegeven of verkocht aan derden.

In overeenstemming met de Franse wet van 6 januari 1978, die werd gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt elke Gebruiker over een recht van informatie, bezwaar, toegang en correctie van zijn persoonsgegevens. Elke Gebruiker die dit recht wenst uit te oefenen en op de hoogte wil worden gebracht van zijn persoonsgegevens, dient zich schriftelijk te wenden tot de afdeling Persoonsgegevens van V33, V33 SA, La Myure te Domblans (39210).

8.2. Cookies

De Website behoudt zich het recht voor om “cookies” op de computer van de Gebruiker te installeren, en deze te raadplegen. Deze cookies worden gebruikt om de verlening van de Dienst te vergemakkelijken en te verbeteren, in het bijzonder (i) door de identificatie van de computer van de Gebruiker bij elk bezoek aan de Website mogelijk te maken, ii) door de computer te lokaliseren om een distributeur van V33-producten te vinden, iii) door inlogstatistieken op te stellen, en (iv) door de Gebruiker inhoud of producten voor te stellen die voor hem/haar interessant kunnen zijn.

Deze cookies slaan de geraadpleegde pagina’s en de datum en het tijdstip van de raadpleging op. De Gebruiker kan er niet mee worden geïdentificeerd.

De cookies worden gedurende dertien maanden op de harde schijf van de Gebruiker bewaard.

De Gebruiker kan bezwaar maken tegen de opslag van “cookies”:

  • door op “Meer weten” te klikken op de cookiemeldingsbanner die op de startpagina van de Website van V33 ter beschikking wordt gesteld.
  • door zijn browser te configureren volgens de instructies van de genoemde browser.

De gebruiker kan er ook voor kiezen om de cookies op het einde van elke sessie te verwijderen. De Gebruiker erkent evenwel dat de Website en/of de Dienst mogelijk geheel of gedeeltelijk niet functioneren indien de Gebruiker cookies verwijdert of weigert.


9. DUUR / OPZEGGING

Het gebruik van de Gebruikersaccount en de bijbehorende functionaliteiten is geldig voor onbepaalde tijd, tot deze door een van beide partijen wordt opgezegd.

De Gebruiker kan te allen tijde het gebruik van de account stopzetten en er de verwijdering van vragen.

Bovendien behoudt V33 zich het recht voor om de Gebruikersaccount van rechtswege, zonder voorafgaande kennisgeving, zonder gerechtelijke formaliteit en zonder schadevergoeding, per e-mail of per post op te zeggen in geval van niet-nakoming door de Gebruiker van een van zijn plichten onder deze Gebruiksvoorwaarden, zonder dat de aansprakelijkheid van V33 daarom kan worden ingeroepen.


10. DIVERSEN

10.1. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

V33 behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, op voorwaarde dat de Gebruikers hiervan op de hoogte worden gebracht via alle middelen die op de Website of op de applicatie beschikbaar zijn. Deze wijzigingen en ontwikkelingen treden in werking op de datum waarop ze online worden gezet, en zijn inroepbaar op de datum waarop de Gebruiker de Dienst voor het eerst gebruikt.

Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na kennisgeving van de wijziging van de Gebruiksvoorwaarden, wordt hij geacht de nieuwe Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard, en zullen ze van rechtswege op hem van toepassing zijn.

10.2. Kennisgeving

Een gebruiker die een wijziging van zijn e-mailadres wenst mee te delen, een vraag wenst te stellen of een klacht wenst in te dienen met betrekking tot zijn Gebruikersaccount, een technisch probleem wenst te melden of informatie wenst te verstrekken die nuttig wordt geacht met betrekking tot de Website of de applicatie, wordt verzocht een e-mail te verzenden naar het volgende adres: info.fr@v33.com.

10.3. Ongeldigheid

Indien een van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden volgens een geldende rechtsregel of een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing ongeldig wordt verklaard, zal deze bepaling als ongeschreven worden beschouwd, zonder dat het contract daardoor ongeldig wordt en zonder dat de geldigheid van de overige bepalingen wordt aangetast.

10.4. Toepasselijk recht

De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.

10.5. Fotocredits

Shutterstock

http://www.shutterstock.com/fr/