Persoonsgegevens en cookiebeleid

Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens en het beheer van cookies

Dit handvest voor de bescherming van persoonsgegevens en het beheer van cookies beschrijft het beleid van de firma V33 (eigenaar van het merk Libéron) op het gebied van privacy, de verzameling van persoonsgegevens en cookies.

Het is van toepassing op gegevens die op de website https://liberon.be worden verzameld. Deze website is beveiligd met Google Recaptcha. Wanneer u deze website bezoekt, zijn de privacyregels en gebruiksvoorwaarden van Google van toepassing.

Om dit handvest gemakkelijk te kunnen raadplegen, stellen we het beschikbaar onder aan de pagina (menu “Persoonsgegevens en cookiebeleid”) en op elke andere plaats waar om uw persoonsgegevens wordt gevraagd.

Het doel van dit handvest is u informatie te verstrekken:

– over de methodes die we gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen, met strikte inachtneming van uw rechten,

– over de gegevens die op onze website kunnen worden verzameld,

– over het gebruik dat van de verzamelde gegevens kan worden gemaakt, en over de rechten die u ten aanzien van die gegevens hebt.

De firma V33 preciseert in dit handvest, en/of telkens wanneer u om persoonsgegevens wordt gevraagd, de doeleinden van de verwerking en de methodes voor elke bewerking (verzamelen, opslaan, wijzigen …).

De firma V33 verbindt zich ertoe:

– voor de naleving van de principes inzake de bescherming van persoonsgegevens te zorgen,

– mensen op de hoogte te brengen van het bestaan van hun recht van toegang, correctie en bezwaar.

– de wettelijke en/of reglementaire formaliteiten te vervullen.

We wijzen u erop dat we ons bij het verzamelen en beheren van uw persoonsgegevens aan de gewijzigde en van kracht zijnde versie van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer houden, evenals aan de Algemene verordening gegevensbescherming die op 27 april 2016 door het Europees Parlement is aangenomen, en aan de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving.

I. Gegevensbescherming

1 – Definitie en aard van de persoonsgegevens

Wanneer u onze website gebruikt, kunnen wij ertoe worden gebracht om via die website persoonsgegevens te verzamelen die ons in de volgende context worden meegedeeld:

 • Formulier om contact op te nemen met Libéron (https://liberon.be/contact/)
 • Bestelpagina (bij een online bestelling van Libéron-artikelen)

Onder “persoonsgegevens” verstaan we alle gegevens aan de hand waarvan u rechtstreeks of onrechtstreeks (door groepering van gegevens) kunt worden geïdentificeerd, zoals aansprekingen, achternamen, voornamen, postadressen, postcodes, steden, landen, e-mailadressen, telefoonnummers …

2 – Rechten van toegang, correctie, schrapping, overdraagbaarheid en bezwaar tegen de verwerking

In overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, evenals de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming die op 27 april 2016 door het Europees Parlement is aangenomen, beschikt u over een recht van toegang, correctie, schrapping, overdraagbaarheid en bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking voor in het bijzonder marktonderzoeksdoeleinden.

U kunt uw recht van toegang tot uw persoonsgegevens uitoefenen, of de gegevens laten corrigeren of schrappen door een verzoek daartoe naar V33 te verzenden. Verzend daartoe een brief die is ondertekend door de persoon die het verzoek indient, en voeg er een identiteitsbewijs bij (nationale identiteitskaart of paspoort) met de handtekening van de persoon die zijn recht uitoefent.

Per brief: V33 – Rue de la Croix Bernard – 39210 DOMBLANS

3 – Beheer van persoonsgegevens door de firma V33

3.1 Methodes voor het verzamelen van gegevens

Tijdens uw bezoek aan de website https://liberon.be, en om u de diensten te kunnen aanbieden die op deze website worden voorgesteld, kunnen we ertoe worden gebracht om uw persoonsgegevens te verzamelen. Vóór elke verzameling van persoonsgegevens vragen wij uw toestemming door middel van een in te vullen formulier en een aan te vinken vakje na kennisneming van dit Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens.

3.2 Doel van de gegevensverzameling

Uw persoonsgegevens worden verzameld voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Beheer van uw verzoeken om informatie, advies en service, om de follow-up van de klantrelatie te waarborgen;
 • Opstelling van rapporten, commerciële statistieken en markt- en gedragsonderzoeken, in het bijzonder om onze producten te verbeteren en zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te beantwoorden door u producten aan te bieden die op uw behoeften zijn afgestemd;
 • Beheer van uw verzoeken om toegang tot, correctie van en bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens;
 • Beheer van de facturering en levering van uw op de website geplaatste bestellingen

We verbinden ons ertoe om ons bij het verzamelen van uw gegevenste beperken tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de beoogde verwerking, om uw verzoeken te kunnen behandelen en u de diensten te kunnen aanbieden die op onze website worden voorgesteld.

3.3 Bewaring van gegevens

De persoonsgegevens die wij moeten verzamelen, worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, en niet langer dan: 3 jaar vanaf de datum waarop de gegevens zijn verzameld, of vanaf het laatste contact voor prospects, in beide gevallen uitsluitend voor marktonderzoeksdoeleinden.

Na afloop van deze periode, zodra de verzamelde gegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld:

 • verbinden we ons ertoe opnieuw contact met u op te nemen om na te gaan of u al dan niet commerciële uitnodigingen wenst te blijven ontvangen;
 • als dit niet gebeurt, worden de gegevens gearchiveerd en geanonimiseerd of vernietigd.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, aangezien u het recht hebt van toegang, correctie, schrapping en bezwaar, zoals hierboven is beschreven.

3.4 Ontvanger van de gegevens

De over u verzamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor de firma V33.

Om de bovengenoemde gevallen van verwerking te realiseren, worden we ertoe gebracht uw gegevens te delen door toegang te verlenen aan bevoegd en hiervoor naar behoren gemachtigd personeel, namelijk:

 • onze interne afdelingen: communicatie, IT, marketing
 • onze onderaannemers: webbureaus, zoekmachineadvertentiebureaus en hosts

Het is niet de bedoeling dat de gegevens die wij over u moeten verzamelen, worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. Mocht dit toch het geval zijn, dan garanderen we dat, indien uw gegevens worden doorgegeven naar het buitenland en in het bijzonder naar landen buiten de Europese Unie, we alle passende maatregelen zullen treffen om een toereikend beschermingsniveau voor uw gegevens te waarborgen, zoals:

 • Doorgifte naar zogenaamde “veilige” landen, dat wil zeggen landen die uw gegevens in hoge mate beschermen;
 • De nodige toestemmingen vragen aan de toezichthoudende autoriteit voordat er gegevens worden verzameld, indien de toezichthoudende autoriteit dit vereist (verschilt per land);
 • Garanties inzake beveiliging en vertrouwelijkheid verkrijgen van onderaannemers, bijvoorbeeld door strikte contractclausules op te leggen, door zich de mogelijkheid voor te behouden hen regelmatig te controleren, en door audits uit te voeren.

4 – Veiligheid en vertrouwelijkheid van verzamelde persoonsgegevens

De veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, zijn voor ons een prioriteit.

We zien er immers op toe dat alle technische en organisatorische maatregelen worden genomen die nuttig zijn ten aanzien van de aard van de persoonsgegevens die u ons meedeelt, en de risico’s die de verwerking ervan met zich meebrengt.

Dit om de veiligheid van uw persoonsgegevens te vrijwaren en in het bijzonder te voorkomen dat ze worden vervormd, vernietigd, beschadigd of toegankelijk worden gemaakt voor onbevoegde derden.

Daartoe hebben we technische maatregelen genomen, zoals:

 • De versleuteling van de gegevens die worden uitgewisseld tussen de website https://liberon.be en de bezoekers ervan door middel van een SSL-certificaat;
 • De centralisatie en het beheer van alle persoonsgegevens op een speciaal platform;

De veiligheid en de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens zijn ook gebaseerd op de good practices van elk individu. Daarom verzoeken we u om uw browservenster aan het einde van uw sessie te sluiten, in het bijzonder als u het internet opgaat vanaf een computer die u met anderen deelt, en om uw gebruikersnaam en wachtwoord niet in uw browser op te slaan. Dit zal voorkomen dat andere gebruikers toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

II. Cookiebeleid

De term “cookies” omvat alle trackers die worden geïnstalleerd wanneer u een website raadpleegt, een e-mail leest en een softwareprogramma of in het bijzonder een mobiele applicatie gebruikt. Het gaat om een tekstbestand dat de door u bezochte website op uw harde schijf of in het geheugen van uw browser opslaat. Een cookie laat uw computer toe om verschillende technische gegevens op te slaan die een algemene controle van de toegang van het publiek tot onze websites (aantal bezoeken, frequentie van blootstelling aan een reclamebanner, verbinding met andere websites …) of de individualisering van de weergegeven pagina’s met het oog op uw toekomstige interacties met deze website mogelijk maken.

Wanneer u op onze website surft, kunnen gegevens met betrekking tot uw surfgedrag worden opgeslagen in “Cookie”-bestanden die op uw computer, tablet of smartphone zijn geïnstalleerd.

Cookies zijn belangrijk voor de goede werking van een website. Cookies worden gebruikt om inloggegevens te bewaren en een beveiligde verbinding tot stand te brengen, statistieken te verzamelen om de functionaliteiten van de website te optimaliseren, en inhoud op uw interesses af te stemmen.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt en er cookies op uw apparaat kunnen worden geïnstalleerd, wijzen we u op het feit dat er cookies worden gebruikt door de Website, door een venster te openen op de bezochte pagina. Op grond van deze informatie kunt u toegang krijgen tot dit handvest en kunt u cookies aanvaarden of weigeren.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u, door op de website te blijven surfen wanneer dit venster wordt weergegeven, instemt met het gebruik van cookies op onze website. U kunt de parameters met betrekking tot cookies evenwel op elk moment wijzigen, zoals hieronder wordt beschreven.

1 – Soorten cookies

Er bestaan verschillende soorten cookies die u toegang verlenen tot een bepaald aantal functionaliteiten, zodra u ze aanvaardt.

Cookies die door de website van de firma V33 worden geïnstalleerd:

Het gaat om cookies die door de firma V33 op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst, in het bijzonder met het oog op de navigatie op onze website.

Wanneer u op onze website surft, communiceert uw computer met een server die alle gevraagde bronnen verstrekt door elke bewerking automatisch op te slaan in een specifiek bestand waarin uw computer wordt geïdentificeerd aan de hand van het IP-adres. Uw browser geeft op die manier automatisch bepaalde standaardgegevens aan ons door: naast uw IP-adres gaat het in het bijzonder om het soort browser dat u gebruikt, de functionaliteiten ervan, uw besturingssysteem, de identificatie van websites van derden (Facebook, Twitter …) vanwaar u eventueel een verbinding tot stand hebt gebracht, evenals de datums en tijdstippen waarop u onze websites hebt bezocht.

Aan de hand van deze gegevens, en in het bijzonder uw IP-adres, kunnen wij u niet met naam en toenaam identificeren.

Dankzij de cookies die we installeren, kunnen we:

 • de algemene activiteit van onze website controleren, fouten opsporen en ervoor zorgen dat onze website over de juiste hardwarebronnen beschikt;
 • statistieken opstellen en volumes vaststellen met betrekking tot het bezoek aan en het gebruik van de verschillende elementen waaruit onze website bestaat;
 • de vormgeving van onze website aanpassen aan de weergavevoorkeuren van uw apparaat (gebruikte taal, besturingssysteem …)
 • het voor u gemakkelijker maken om onze website te raadplegen door te vermijden dat u bij elk nieuw bezoek dezelfde gegevens moet verstrekken, of door de inhoud ervan aan te passen aan de voorkeuren of interesses die u eventueel hebt aangegeven;
 • de surfervaring aangenamer maken en de interesses van internetgebruikers in hun totaliteit identificeren.

Het staat u vrij om deze cookies te aanvaarden of te weigeren. U hoeft alleen maar bepaalde parameters van uw browser te wijzigen, om cookies te weigeren of om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie op uw computer wordt opgeslagen. U kunt de op uw computer opgeslagen cookies ook wissen, om de gegevens die ze bevatten definitief te verwijderen.

Cookies die via onze website door derden worden geplaatst:

De installatie en het gebruik van cookies door derden zijn gebonden aan de privacyverklaringen van die derden. Wij informeren u over het doel van de cookies waarvan wij op de hoogte zijn, en over de middelen die u ter beschikking staan om keuzes te maken met betrekking tot deze cookies.

Analytische cookies:

We gebruiken Google Analytics om gegevens te verzamelen over uw gebruik van onze website, om:

 • ons te helpen de doeltreffendheid van de inhoud van onze website te meten en te bestuderen,
 • analytische gegevens bij te houden over onze websites en het gebruik dat gebruikers van onze websites maken,
 • de diensten van onze websites te verbeteren.

Google Analytics verzamelt gegevens over de pagina’s die u bezoekt, en de tijd die u er doorbrengt. We verzamelen geen persoonsgegevens. We geven geen toestemming om deze gegevens te delen of te gebruiken.

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen, en deze dienst en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina’s, op welke links ze het liefst klikken, wat gebruikers leuk en niet leuk vinden, enz.). Hierdoor kunnen we onze dienst aan de hand van de opmerkingen van de gebruikers uitbouwen en onderhouden.

Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat:

 • het IP-adres van een apparaat (dat tijdens uw sessie wordt verwerkt en in geanonimiseerde vorm wordt opgeslagen),
 • de schermgrootte van het apparaat, het soort apparaat (unieke apparaatidentificatiecodes),
 • de browsergegevens,
 • de geografische locatie (uitsluitend landen).

Hotjar slaat deze gegevens namens ons op in een geanonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Raadpleeg voor meer details de rubriek “Over Hotjar” op de officiële website van Hotjar.

Levensduur van cookies

In overeenstemming met de geldende regelgeving hebben de op onze website verzamelde cookies een maximale levensduur van 13 maanden.

Cookievoorkeuren beheren

Er zijn verschillende manieren om cookies te beheren. Uw browser kan ook zo worden ingesteld dat hij u op de hoogte brengt van cookies die op uw computer, tablet of smartphone worden geïnstalleerd, en u vraagt om ze al dan niet te aanvaarden.

U hebt de mogelijkheid om cookies per geval te aanvaarden of te weigeren, of om ze systematisch te weigeren. We willen u er evenwel op wijzen dat alle instellingen die u eventueel uitvoert uw surfervaring op het internet kunnen wijzigen, en dat de voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten het gebruik van cookies kunnen vereisen. De instelling van cookies kan daarom uw toegang tot bepaalde functionaliteiten van de website blokkeren. U kunt er op elk moment voor kiezen uw wensen met betrekking tot cookies te wijzigen door de onderstaande procedure te volgen.

De configuratie verschilt per browser. Ze wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, aan de hand waarvan u kunt nagaan hoe u uw wensen met betrekking tot cookies kunt wijzigen.

U kunt de in- en uitschakeling van alle of een deel van de cookies van de website beheren door op deze link te klikken: [Cookiebeheer]

III. Bijwerking van het handvest

We behouden ons het recht voor om dit handvest te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen, rekening houdend met wijzigingen en ontwikkelingen in onze praktijken en interne procedures. Die laatste zorgen ervoor dat we altijd in overeenstemming zijn met eventuele wijzigingen in de Franse en Europese wet- en regelgeving.

Wij vragen u om dit handvest regelmatig te raadplegen, voordat er gegevens over u worden verzameld, voor een betere kennis en een beter begrip van het gebruik van uw persoonsgegevens. We kunnen ertoe worden gebracht om u regelmatig te vragen uw kennis van dit handvest te valideren.

Datum van bijwerking en van de laatste update van dit handvest: 29 juli 2020